Algemene voorwaarden

1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder aan de door ROB promotions georganiseerde evenementen deelneemt. Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.

1.2 Met “deelnemer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf/persoon en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor een door ROB promotions georganiseerd evenement en wiens inschrijving door de ROB promotions is geaccepteerd.

2.1 Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. ROB promotions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

2.2 Deelname aan een evenement is definitief na schriftelijke bevestiging van ROB promotions en betaling van de  kraamhuur. De  kraamhuur dient voldaan te worden volgens factuurvoorwaarden.

2.3 Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk vier weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Bij het annuleren van een reeds gefactureerde en betaalde marktkraam/grondplaats wordt van het totaalbedrag 15,00 euro administratiekosten berekend. De rest wordt naar u over gemaakt. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.

3.1 In geval de inschrijver zich om welke reden dan ook terugtrekt, op welk tijdstip dan ook, blijft hij verantwoordelijk voor betaling van de oorspronkelijke huursom.

3.2 Indien 1 uur voor het tijdstip waarop het evenement voor het publiek wordt opengesteld een deelnemer de hem toegewezen  kraamruimte niet heeft ingericht, kan ROB promotions zonder sommatie of ingebrekestelling over de ruimte beschikken. De  kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

4.1 ROB promotions behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

4.2 Tevens is ROB promotions gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden.

4.3 ROB promotions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft u recht op 50% restitutie van uw inschrijfgeld.

4.4 ROB promotions zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om ROB promotions aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.

5.1 Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

5.2 Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van  kraamruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van ROB promotions .

6.1 Het is niet toegestaan andere producten te exposeren dan de door deelnemer middels het inschrijfformulier aangemeld bij ROB promotions en als zodanig geaccepteerd door ROB promotions .

6.2 ROB promotions is gerechtigd goederen uit de expositieruimte te verwijderen die niet als zodanig door de deelnemer op het inschrijfformulier zijn aangemeld.

7.1 Indien ROB promotions door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan deelnemer, zal ROB promotions niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.2 Indien het evenement geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal ROB promotions niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.3 Indien de expositie gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van de oorspronkelijke huursom Tenzij ROB promotions anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

7.4 Indien het evenement in zijn geheel geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van 50% van de oorspronkelijke huursom. Tenzij ROB promotions anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

8.1 De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden voor publiek tijdens de gehele duur van het evenement de gehuurde  kraamruimte met een voldoende assortiment artikelen en met personeel bezet te houden.

8.2 Het is niet toegestaan op de laatste dag van het evenement voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de  kraam te beginnen.

9.1 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

9.2 Als  kraamhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.

9.3 Het is deelnemers niet toegestaan de  kraam zodanig op te bouwen en/of in te richten dat  kraamhouders, publiek en/of personeel van ROB promotions hiervan hinder ondervinden. Paden en toegangswegen dienen te allen tijde vrij te worden gehouden. Schade hierdoor ontstaan komt ten laste van de deelnemer.

10.1 Bij ingebruikname van de kraam dient uzelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient uzelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan.

10.2 Schade aan goederen of diefstal van goederen die zich bevinden in het evenementengebied of op bijhorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

10.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn personeel dat zich bevind in het evenementengebied dan wel op bijhorende terreinen.

10.4 ROB promotions of zijn personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan het evenement.

10.5 Evenmin is ROB promotions of haar personeel aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van de  kraam of veroorzaakt door het personeel van de deelnemer.

10.6 De deelnemer vrijwaart ROB promotions van vorderingen van derden uit deze hoofde.

11.1 De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel en/of zijn inzendingen, op welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen werkzaam bij of in opdracht van ROB promotions wordt veroorzaakt.

11.2 Schade, toegebracht door wind, regen, omvallende, opwaaiende marktkramen, enz. zijn voor risico van de deelnemer.

11.3 Beschadiging aan winkelpanden,ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de  kraamhouder gehuurde kraam, zijn voor rekening van de  kraamhouder, ook nadat de deelnemer het evenement heeft verlaten.

11.4 De deelnemer vrijwaart ROB promotions van alle aanspraken die anderen ter zaken zouden kunnen doen gelden.

11.5 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door ROB promotions gesloten evenementenverzekering.

12.1 Vaststellen van de  kraamruimte en indeling geschiet door ROB promotions en is bindend voor de deelnemers, zowel wat betreft  kraamafmeting als plaats.

12.2 Afwijking van de  kraamruimte,  kraamplaats en indeling is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van ROB promotions .

13.1 Het is niet toegestaan op de markt of op bijhorende terreinen, zonder schriftelijke toestemming van ROB promotions , prijslijsten, nieuwsbrieven, reclamefolders en/of andere informatieverstrekkende goederen uit te delen.

13.2 De in artikel 13 lid 1 omschreven activiteit is uitsluitend toegestaan vanaf de  kraamruimte die de deelnemer toegewezen heeft gekregen van ROB promotions .

14.1 De deelnemer dient zelf zijn eigen afval mee te nemen en de  kraamruimte schoon achter te laten.

14.2 Indien de gehuurde  kraamruimte niet tijdig is ontruimd, is ROB promotions gerechtigd, in of bij de ruimte aanwezige goederen, materialen en/of emballage van deelnemer, te doen verwijderen en op te slaan, dit alles op kosten van deelnemer.

14.3 ROB promotions is gerechtigd in de omstandigheden omschreven in artikel 14.1 de  kraamruimte weer terug te brengen in de staat, waarin zij aan de deelnemer ter beschikking werd gesteld. De door ROB promotions te maken kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

15.1 ROB promotions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

15.2 Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt.

15.2 Sms / tekst of andere mobile berichten worden niet in behandeling genomen.

15.4 In gevallen waarin dit reglement en de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden niet voorzien blijkt te zijn, beslist ROB promotions.